Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávající, kterou je

Pavlína Schottnerová
Vyhlídalova 257/13
713 00 Ostrava-Heřmanice

IČ: 60765780
Nejsem plátce DPH

tel: 605 710 102
email: schopa@schopa.cz
www.schopa.cz

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy.

(dále jen „prodávající“)

a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.schopa.cz (dále jen „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daní a zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 

 • Zboží bez úprav
  U zboží je vždy zobrazena konečná cena. K ceně zboží se započítává ještě dopravné a balné.
 • Zboží s úpravami na přání zákazníka
  (tištěné i elektronické svatební oznámení, pozvánky, novoročenky ze šablon s úpravami ad.)
  Cena je vždy za zobrazenou a popsanou verzi vzoru včetně popsaných úprav. Připočítávájí-li se k ceně zboží ještě příplatky za úpravu, je to u zboží uvedeno.
  Pokud budete požadovat jiné změny než jsou uvedené v popisu ke zboží (velikost, papír, barvy, texty mimo uvedené verze atd.), dojde ke změně ceny.
  K ceně zboží se započítává ještě dopravné a balné (netýká se epohlednic).

  Pro zboží s úpravami na přání, které je nabízeno jako elektronické pohlednice (epohlednice - oznámení, pozvánky, novoročenky pro zasílání emailem) platí tyto Licenční podmínky.

Pokud existuje minimální množství zboží pro objednávku, je to v popisu u zboží uvedeno.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Veškeré zboží je doručováno a poskytování služeb realizováno jen v rámci České republiky.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. 

Kupující provádí objednávku zboží 

 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující je povinen uvádět tyto údaje správně a pravdivě. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

 • V případě koupě zboží bez úprav je kupní smlouva uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
 • V případě koupě zboží s úpravou na přání zákazníka (tj. pozvánky, oznámení atd. s textovými a grafickými úpravami, včetně elektronických) vám v řádu hodin, nejpozději následující pracovní den potvrdím emailem přijetí objednávky a sdělím vám, kdy můžete očekávat email s korekturou a náhledem upravovaného zboží ke kontrole.
  Následně, v termínu, který jsem uvedla, odesílám emailem potvrzení označené jako "potvrzení objednávky - KOREKTURA", kdy si se zákazníkem potvrdíme druh a množství zboží, cenu za zboží a přepravu, grafickou a textovou korekturu zboží 
  a termín zpracování a odeslání objednávky.
  Okamžikem potvrzení a bezvýhradním schválením "potvrzení objednávky - KOREKTURY", kupujícím je uzavřena kupní smlouva a objednávka se stává pro obě strany závaznou.
  Schválení korektury s výhradami či dodatkem není schválením korektury.

V případě, že kupující dodává vlastní data (texty, fotografie ap.) k zapracování do objednané grafiky, případně vlastní podklady pro tisk, předpokládá se, že má ošetřena autorská práva k těmto materiálům. Za jejich případné porušení je odpovědný objednatel.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím (hotové zboží - zboží bez úprav) nebo dokud není schválená korektura (zboží s úpravami na přání). Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

  

Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2000247993/2010, vedený u Fio banky (platba předem)
 • dobírkou při předání zboží

  samostatnou elektronickou pohlednici lze uhradit jen bezhotovostně převodem (platba předem)

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby (platba předem) je kupní cena splatná do týdne od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby (platba předem) je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Úhrada kupní ceny před odesláním zboží (platba předem) se neprovádí bezprostředně po odeslání objednávky, ale až na základě podkladů zaslaných prodávajícím, které jsou u zboží bez úprav zasílány zároveň s potvrzením objednávky a u zboží s úpravou na přání až po schválení korektury.

Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
 • elektronické zboží je zasláno na emailovou adresu určenou kupujícím v objednávce

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

Zboží, které je skladem odesílám do 5 pracovních dnů, po dni objednávky (respektive do 5 pracovních dnů po úhradě u platby předem).
Termíny pro zpracování a odeslání zboží s výrobou na objednávku a úpravou na přání jsou zde.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího
a v automatickém potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené
s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Není-li domluveno s kupujícím jinak, je tištěná faktura odeslána společně se zbožím.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

 

Odstoupení od smlouvy

Zboží bez úprav

Kupující spotřebitel (nevztahuje se na podnikatele) má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Kupující zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů) všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena až po doručení zboží prodávajícímu.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodejce hradí kupující.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek.

Zboží s úpravami na přání zákazníka (+ elektronické pohlednice)

Kupující spotřebitel bere na vědomí, že (mimo jiné) nelze odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona Občanský zákoník § 1837

písm. d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. (Což jsou v tomto případě všechny pozvánky, svatební oznámení, přání atd. s úpravami na přání zákazníka i elektronické).

písm. l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Mějte prosím na paměti, že obrázek na monitoru může vypadat trochu jinak, než vytištěný na papíře. Je to dáno rozdílným podáním barev. Případné odchylky tištěné verze od náhledových korektur nelze z tohoto důvodu reklamovat.

Nelze taky reklamovat gramatické a jiné textové chyby, které se vyskytly již na schválené korektuře, byť jsem je zavinila já, špatným přepisem dat z objednávky. Prosím tedy - projděte u korektury nejen grafický ale i textový obsah, abychom předešli zbytečnému nedorozumění.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo (dle svého požadavku) na bezplatné odstranění vady (zpravidla novým tiskem zboží odpovídajícímu poslední schválené korektuře) nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

V případě, že výměna zboží ani oprava není možná, může kupující odstoupit od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Na prodávané zboží je poskytována záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době (24 měsíců) od převzetí zboží.

Reklamaci vyřizujte prosím písemně na e-mail uvedený v těchto obchodních podmínkách.
Ve zprávě popište zjištěné vady a přiložte kopii (foto, scan) dokladu o zaplacení. Nebude-li domluveno jinak, za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy bude prodávajícímu reklamované zboží doručeno zpět (ne na dobírku) na adresu:
Pavlína Schottnerová, Vyhlídalova 257/13, 713 00 Ostrava - Heřmanice.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

Osobní údaje

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. 

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Závěrečná ustanovení

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zveřejnit na internetu za účelem vlastní prezentace všechny grafické návrhy i fotky prodaného zboží.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7. 10. 2020

 

 

 

  

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát:
Pavlína Schottnerová
Vyhlídalova 257/13
713 00 Ostrava-Heřmanice
IČ: 60765780
tel.: 605 710 102
email: schopa@schopa.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží /o poskytnutí těchto služeb:.........................................................

Datum objednání/datum obdržení : ............................/............................

Číslo objednávky:..........................................

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem................................................

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)............................................................

Jméno a příjmení spotřebitele: .............................................

Adresa spotřebitele: .................................................

Email: ...............................................                                                     

Telefon: .................................................