Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Jsem
Pavlína Schottnerová, zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy, sídlem
Vyhlídalova 257/13
713 00 Ostrava-Heřmanice

IČ: 60765780
Nejsem plátce DPH

Kontaktní údaje:

tel: 605 710 102
email: schopa@schopa.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  vzájemná práva a povinnosti vás, jakožto kupujících, a mě, jakožto prodávající, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.schopa.cz 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Při nákupu je vaše povinnost poskytnout mi všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste mi poskytli v objednávce budu tedy považovat za správné a pravdivé.

Všechny informace, které mi poskytnete jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. 
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1. Omezení ohledně dodání zboží a způsobu plateb

Veškeré zboží je doručováno a poskytování služeb realizováno jen v rámci České republiky.
Platit lze bankovním převodem nebo dobírkou.

2. Recenze

Na mém e-shopu také poskytuji přístup k hodnocení obchodu a zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťuji a kontroluji tím, že propojuji hodnocení s konkrétními objednávkami, u starších recenzí s konkrétními e-maily či jmény zákazníků, kteří u mě opravdu nakoupili. Tak jsem schopna ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

3. Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně dostupnosti, předpokládaného termínu odeslání u zboží skladem, cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou konečné (nejsem plátce DPH) a zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 

 • Zboží bez úprav
  U zboží je vždy zobrazena konečná cena. K ceně zboží se započítává ještě dopravné.
 • Zboží s úpravami na přání zákazníka
  (tištěné i elektronické svatební oznámení, pozvánky, novoročenky ze šablon s úpravami ad.)
  Cena je vždy za zobrazenou a popsanou verzi vzoru včetně popsaných úprav. Připočítávájí-li se k ceně zboží ještě příplatky za úpravu, je to u zboží uvedeno.
  Pokud budete požadovat jiné změny než jsou uvedené v popisu ke zboží (velikost, papír, barvy, texty mimo uvedené verze atd.), dojde ke změně ceny.
  K ceně zboží se započítává ještě dopravné (netýká se e-pohlednic).

  Pro zboží s úpravami na přání, které je nabízeno jako elektronické pohlednice (e-pohlednice - oznámení, pozvánky, novoročenky pro zasílání emailem) platí tyto Licenční podmínky.

Pokud existuje minimální množství zboží pro objednávku, je to v popisu u zboží uvedeno.

V případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, nejsem povinna vám zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení objednávky. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra. V takové situaci vás budu bezodkladně kontaktovat a zašlu vám nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
Veškeré zboží je doručováno a poskytování služeb realizováno jen v rámci České republiky.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu). Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

Kupující provádí objednávku zboží 

 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Při zadávání objednávky si vyberete zboží, počet kusů, způsob platby a doručení.
Zadáte své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abych mohla doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. 

Před odesláním objednávky si můžete údaje zkontrolovat a změnit je. 
Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončíte. 

To, že jsem objednávku obdržela vám neprodleně potvrdím zprávou odeslanou na vaši e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Tento e-mail se ale nepovažuje za uzavření kupní smlouvy. 

 • V případě koupě zboží bez úprav je kupní smlouva uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Tzn. zašlu Vám ještě druhou e-mailovou zprávu, kde potvrdím, že objednávku přijímám. 
 • V případě koupě zboží s úpravou na přání zákazníka (tj. pozvánky, oznámení atd. s textovými a grafickými úpravami, včetně elektronických) vám v řádu hodin, nejpozději následující pracovní den potvrdím e-mailem přijetí objednávky a sdělím vám, kdy můžete očekávat email s korekturou a náhledem upravovaného zboží ke kontrole.
  Následně, v termínu, který jsem uvedla, odesílám e-mailem potvrzení označené jako "potvrzení objednávky - KOREKTURA", kde vám shrnu obsah objednávky a potvrdíme si grafickou a textovou korekturu zboží a termín zpracování a odeslání objednávky.
  Okamžikem potvrzení a bezvýhradním schválením "potvrzení objednávky - KOREKTURY", vámi (kupujícím) je uzavřena kupní smlouva a objednávka se stává pro obě strany závaznou.
  Schválení korektury s výhradami či dodatkem není schválením korektury.

V případě, že dodáváte vlastní data (texty, fotografie ap.) k zapracování do objednané grafiky, případně vlastní podklady pro tisk, předpokládám, že máte ošetřena autorská práva k těmto materiálům. Za jejich případné porušení jste odpovědní vy.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůžu splnit, zašlu vám e-mailem pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena vašim potvrzením o přijetí této nabídky na mou e-mailovou adresu.

5. Platební podmínky a dodání zboží

Společně s cenou zboží jste povinni mi uhradit náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši (celkovou cenu).
Celkovou cenu po vás budu požadovat po uzavření smlouvy a před dodáním zboží.

Celkovou cenu můžete uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na můj bankovní účet č. 2000247993/2010, vedený u Fio banky (platba předem)
 • dobírkou při předání zboží

  samostatnou elektronickou pohlednici lze uhradit jen bezhotovostně převodem (platba předem)

V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí zboží.
V případě platby převodem (platba předem) je celková cena splatná do týdne od uzavření kupní smlouvy.

V případě platby převodem (platba předem) je váš závazek uhradit celkovou cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na můj bankovní účet. 
Pokud nebude celková cena uhrazena do data splatnosti, odstupuji od kupní smlouvy.

Úhrada celkové ceny před odesláním zboží (platba předem) se neprovádí bezprostředně po odeslání objednávky, ale až na základě platebních podkladů, které vám zašlu u zboží bez úprav zároveň s potvrzením objednávky a u zboží s úpravou na přání až po schválení korektury.

Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
 • elektronické zboží je zasláno na e-mailovou adresu určenou kupujícím v objednávce

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

Zboží, které je skladem odesílám do 5 pracovních dnů, po dni objednávky (respektive do 5 pracovních dnů po úhradě u platby předem).
Termíny pro zpracování a odeslání zboží s výrobou na objednávku a úpravou na přání jsou zde.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít zboží (s výjimkou případů viz odstavec níže), můžu zboží uskladnit a žádat po vás náklady na skladné, případně mi  vzniká v takovém případě právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. V případě, že je z důvodů na vaši straně nutno zboží doručovat opakovaně, mám právo po vás žádat náhradu nákladů s tímto opakovaným doručením spojených. 

Při převzetí zboží od přepravce prosím zkontrolujte neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznamte přepravci i mi.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít.

K nákupu vám vystavím doklad – fakturu. Tu vám zašlu elektronicky na vaši e-mailovou adresu.

Vlastnické právo ke zboží na vás přechází až poté, co zaplatíte celkovou cenu a zboží převezmete. 

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel (nevztahuje se na podnikatele) má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

Neplatí to ale pro všechno zboží. Mimo jiné nelze odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona Občanský zákoník § 1837

 • písm. d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. (Což jsou v tomto případě všechny pozvánky, svatební oznámení, novoročenky, přání atd. s úpravami - dotiskem na vaše přání).
 • písm. l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

Berte tedy prosím na vědomí, že u zboží s úpravami na vaše přání, vč. elektronických pohlednic nelze odstoupit od smlouvy.

U ostatního zboží můžete odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na moje adresy uvedené v těchto obchodních podmínkách). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář, který je součástí těchto obchodních podmínek. Já vám bezodkladně potvrdím přijetí tohoto odstoupení.

Zašlete mi nebo předejte bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které jste ode mě obdrželi.
Náklady spojené s dodáním zboží zpět na mou adresu hradíte vy.

V případě odstoupení od smlouvy vám bude vrácena cena za zboží a dopravu do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než zboží obdržím, nebo mi prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět ke mě. Zboží mi prosím vracejte nepoškozené a neopotřebené. Odpovídáte mi za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým byste se se zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že dojde ke snížení hodnoty vráceného zboží, jsem oprávněna pohledávku z titulu nákladů započíst na vaši pohledávku na vrácení ceny.

Já jsem oprávněna odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než vám dodám zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat. Můžu také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu. 

7. Odpovědnost za vady, reklamace

Odpovídám za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Zejména pak, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu, množství i jakosti
 • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete
 • odpovídá provedením předloze, která vám byla zaslána před uzavřením smlouvy (zboží s úpravou na přání)

Mějte prosím na paměti, že obrázek na monitoru může vypadat trochu jinak, než vytištěný na papíře. Je to dáno rozdílným podáním barev. Případné odchylky tištěné verze od náhledových korektur nelze z tohoto důvodu reklamovat. Nelze taky reklamovat gramatické a jiné textové chyby, které se vyskytly již na schválené korektuře, byť jsem je zavinila já, špatným přepisem dat z objednávky. Prosím tedy - projděte u korektury nejen grafický ale i textový obsah, abychom předešli zbytečnému nedorozumění.

V případě, že jste podnikateli, je vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

V případě, že bude mít zboží vadu, můžete mi takovou vadu oznámit a zboží reklamovat. 

Má-li zboží vadu, máte následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo
 • na odstranění vady opravou zboží,

Pokud by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, potom jsem oprávněna vaši volbu upravit.

Dále máte právo na:

 • přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy, jestliže:

- odmítnu vadu odstranit nebo ji neodstraním v souladu s právními předpisy
- se vada projeví opakovaně
- je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
- je z mého prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.

Jak reklamovat 

Reklamaci můžete vyřídit nejlépe e-mailem či napište dopis. Můžete také předem zatelefonovat. Využijte kontaktní údaje uvedené v úvodu těchto obchodních podmínek. 

Sdělte mi prosím
- zjištěné vady
- jaký způsob vyřízení reklamace požadujete
- zašlete foto, sken dokladu o nákupu
- vaše kontaktní údaje

Nebude-li domluveno jinak, za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy mi bude reklamované zboží doručeno zpět (ne na dobírku) na adresu:
Pavlína Schottnerová, Vyhlídalova 257/13, 713 00 Ostrava - Heřmanice.
V některých případech na základě domluvy stačí reklamované zboží vyfotit a není třeba jej doručovat.

Při uplatnění reklamace vám vystavím potvrzení a zašlu na vaši emailovou adresu.

Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraním vady a poskytnu vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

O vyřízení reklamace vás budu informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. Uplatněte je prosím co nejdříve.

8. Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.  

9. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

10. Závěrečná ustanovení

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží mi. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez mého souhlasu.

Prodávající si vyhrazuje právo zveřejnit na internetu za účelem vlastní prezentace všechny grafické návrhy i fotky prodaného zboží.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 7. 2023.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát:
Pavlína Schottnerová
Vyhlídalova 257/13
713 00 Ostrava-Heřmanice
IČ: 60765780
tel.: 605 710 102
email: schopa@schopa.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží /o poskytnutí těchto služeb:.........................................................

Datum objednání/datum obdržení : ............................/............................

Číslo objednávky:..........................................

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem................................................

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)............................................................

Jméno a příjmení spotřebitele: .............................................

Adresa spotřebitele: .................................................

Email: ...............................................                                                     

Telefon: .................................................